Przejdź do treści

Oświadczenie

Stanowisko protestujących w sprawie planu zabudowy działki 1681 w Stęszewie.

Uchwalona zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla działki w Stęszewie, dokonana uchwałą nr VII/53/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 marca 2019 roku, oraz uchwalony w dniu 28 października 2021 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki 1681 w Stęszewie, obręb Stęszew wytworzyły nową negatywną sytuację na całym obszarze, zwanym od niedawna, nieco pogardliwie „za torami”.

Zwracamy uwagę, że obecnie na osiedlu jest około 150 domów, 600 mieszkańców i 225 samochodów.

Realizacja inwestycji budowlanej ukierunkowanej na około 240 nowych mieszkań, 1000 nowych mieszkańców i 360 kolejnych samochodów przy niezmienionej od lat i nieplanowej w przyszłości do zmiany sieci dróg składającej się z jednej ulicy dojazdowej – Trzebawskiej, a następnie ulicy Mosińskiej i ulicy Poznańskiej, przedzielonych jeszcze przejazdem kolejowym, za którym zlokalizowano olbrzymi parking przygotowany pod potrzeby kolei aglomeracyjnej, spowoduje ogromny chaos komunikacyjny.

Dodatkowo na każdym z osiedli „za torami” jedynie jedna ulica posiada chodnik (odpowiednio Trzebawska i Mosińska), który dodatkowo na znacznej części ulicy Trzebawskiej, wyremontowanej niedawno, na wysokości od przejazdu kolejowego do bramy betoniarni jest bardzo wąski. Droga ta używana jest często przez dzieci uczestniczące w zajęciach sportowych na boisku KS Lipno Stęszew i już obecnie jest skrajnie niebezpieczna, w obszarze wąskiego chodnika na łuku drogi na wysokości budynków kolejowych. Ulica Trzebawska obsługuje również znaczny ruch pojazdów dostawczych i ciężarowych do zlokalizowanych tam zakładów pracy.Planowane osiedle zwiększy populację Stęszewa o około 1/6, będąc położone na obszarze raptem około 2 hektarów i obsługiwane komunikacyjnie z jednej ulicy.

Dodatkowo – obawiamy się pogorszenia warunków publicznego dostępu nad jezioro Lipno (zamknięcie wejścia bocznego oraz zajęcie parkingu przy wejściu przez mieszkańców bloków oraz klientów licznych lokali usługowo – handlowych a nadto ograniczeń w funkcjonowaniu Klubu Sportowego Lipno Stęszew, z uwagi na odległość około 65 metrów od linii bocznej boiska głównego do granicy najbliższych planowanych budynków i związany z tym potencjalny sprzeciw mieszkańców bloków wobec hałasu i mocnego sztucznego oświetlenia.

Ubolewamy nad potencjalnymi szkodami przyrodniczymi związanymi z degradacją cennych przyrodniczo terenów wykorzystywanych przez mieszkańców Stęszewa i Witobla jako tereny rekreacyjne, a ponadto obawiamy się dalszej zabudowy pól z prawej strony ulicy Trzebawskiej, tym bardziej, że pola wzdłuż linii lasu i drogi polnej do Witobla, jak wynika z danych dostępnych w Geoportalu, zostały już podzielone na mniejsze działki, co prowokuje do stawiania pytań, czy nie zostaną w przyszłości również zabudowane – bez jakiejkolwiek zmianie w infrastrukturze drogowej, a ich zabudowa nie będzie się opierała na blokach.

Działka sama w sobie nie stanowi wielkiej wartości przyrodniczej, jednak w połączeniu z sąsiadującymi terenami tworzy wyjątkowy obszar co Dyrekcja WPNu przyznała w opiniach na temat działki w roku 2017 gdy wniosła o odstąpienie od realizacji planu zabudowy. Zostało to umotywowane negatywnym wpływem na krajobraz oraz migrację zwierząt.

Teren znajduje się w otulinie WPN tuż przy jego granicy i Obszaru Natura 2000 – Ostoja Wielkopolska. Obszar jest częścią korytarza ekologicznego Wypalanki – Trzcielińskie Bagno – Jezioro Lipno, który łączy ze sobą dwie części Parku.

Pozwolenie na budowę w obrębie otuliny, tuż przy granicy WPN oraz na terenie korytarza ekologicznego jest karygodnym naruszeniem ustawy (art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) z której wynika, że „otulina to wyznaczona indywidualnie forma ochrony przyrody będąca strefą ochronną zabezpieczającą przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka”.

Zabudowa niniejszej działki spowoduje wzmożony ruch, hałas, zanieczyszczenie światłem, odpadami komunalnymi, negatywnie wpłynie na jakość powietrza a także doprowadzi do zmian w retencji wody oraz zwiększonego spływu powierzchniowego. Wszystkie te czynniki mają wpływ na tereny sąsiadujące, które jak wiadomo należą do najwyższych form ochrony przyrody w naszym kraju.

Park narodowy jest najwyższą formą ochrony przyrody, którą „tworzy się w celu zachowania, przywrócenia lub odtworzenia siedlisk przyrodniczych roślin, zwierząt lub grzybów, różnorodności biologicznej zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych”. Ma pełnić wyżej wskazane funkcje czego nie może robić w obliczu odbierania terenów przejściowych, których zabudowę się tutaj rozważa.

Obszary ochronne są miejscami migracji dzikich zwierząt i tworzenia siedlisk, których w obrębie Stęszewa jest coraz mniej. Zabudowa działki doprowadzi do utraty cennych obszarów buforowych gdzie zarówno środowisko Parku jak i tereny poza nim ulegną zubożeniu, a brak równowagi ekologicznej doprowadzi do destabilizacji i degradacji środowiska.

Takie działanie jest sprzeczne z założeniami smart-city i zasady zrównoważonego rozwoju, który jest ważny nie tylko dla NAS MIESZKAŃCÓW ale również kluczowy w prawodawstwie i założeniach Unii Europejskiej. Poza tym obawiamy się, iż jeden wyjątek doprowadzi do kolejnych ingerencji na tym obszarze.

NIE ZGADZAMY SIĘ by korzyści jednostek dążących do wzbogacenia się brały górę nad korzyściami ogółu społeczeństwa, dobrem fauny i flory, doprowadzając jednocześnie do zmniejszenia bioróżnorodności i degradacji cennych obszarów przyrodniczych!!

APELUJEMY o zaprzestanie niszczenia ostatnich ostoi przyrody, w czasie gdy „zieleń” jest na wagę złota, a zmiany klimatyczne dają się coraz bardziej we znaki mieszkańcom Stęszewa, Wielkopolski, kraju i świata! Zaburzenie ekosystemów przez zabudowę wpłynie także na znaczenie tej enklawy zieleni jako naturalnej przestrzeni wypoczynkowej i rekreacyjnej dla okolicznych mieszkańców i przyjezdnych.

W związku z powyższym, obszar bezpośredniego sąsiedztwa Wielkopolskiego Parku Narodowego powinien zostać objęty całkowitym zakazem zabudowy mieszkaniowej, gdyż stanowi przestrzeń o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych niezbędnych dla utrzymania wagi Parku Narodowego, zdrowego ekosystemu i dobrostanu społeczeństwa.”

Podsumowując i upraszczając:
tak wielkie oddziaływanie człowieka przy samej granicy parku (miejsce, które powinno być buforem między strefą miejską a obszarem cennym przyrodniczo) jest tłamszeniem tego małego i kruchego ekosystemu. W Polsce mamy tylko 23 (niewielkie) Parki Narodowe, które powinny być dziedzictwem przyszłych pokoleń
.

Każde działanie podobne do proponowanego dla działki 1681 powinno być piętnowane.

Bardzo cieszymy się, że tak ogromna rzesza mieszkańców rozumie, iż “rozwój” poprzez beton jest miernikiem rodem z minionego stulecia. Przyszłym pokoleniom na pewno nie zabraknie parkingów i blokowisk… zabraknie naturalnych obszarów.

To co kiedyś było powszechne i dostępne przez podobne działania staje się unikatowe, godne najwyższej troski i uwagi.

Nie sprzeciwiamy się rozwojowi Gminy Stęszew, zwłaszcza w aspekcie budowy nowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, a jedynie niekorzystnym decyzjom lokalizującym zabudowę w terenie do tego nieadekwatnym. Na terenie gminy znajduje się wiele niezabudowanych nieruchomości, również prywatnych, dalece lepiej skomunikowanych, nie dewastujących przyrody a co za tym idzie nadających się do zabudowy, bez utrudniania życia sąsiadom.

Wreszcie obawiamy się czy gmina tak znaczącym wydatkom podoła finansowo, nawet jeśli uda się uzyskać do nich dofinansowanie.

Domagamy się:
• zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla działki 1681 i przywrócenie jej funkcji rolniczej, ewentualnie zabudowy stanowiącej kontynuację istniejącej na sąsiednich osiedlach tj. zabudowy jednorodzinnej,
• jednoznacznej i definitywnej ochrony terenów zielonych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego,
• jasnej, przejrzystej i ukierunkowuj na dialog z mieszkańcami polityki przestrzennej całej gminy, w szczególności obowiązkowych konsultacji, w formie spotkań z odpowiednią otoczką informacyjną (Wieści Stęszewskie, strona internetowa Gminy Stęszew, strona gminy na portalu Facebook, ogłoszenia w obszarach objętych placami planistycznymi, a nie tylko informacje w Biuletynie Informacji Publicznej) szczególnie w zakresie w jakim planowane inwestycje, również inwestorów prywatnych, dotyczą realizacji znacznych pod względem powierzchni mieszkaniowej lub usługowej obiektów.

Głęboko wierzymy, że nasze postulaty, niewielkie przecież, są możliwe do spełnienia. Pozostajemy otwarci na współpracę z wszystkimi, którzy zechcą przyjąć naszą pomoc.

protest działka 1681 Stęszew

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close